fbpx
What is neurolanguage coaching?

Czym jest coaching neurojęzykowy®? / What is neurolanguage coaching®?

Neurolanguage Coaching® is a registered trademark in the name of Rachel Marie Paling – founder of Efficient Language Coaching.

Czym jest coaching neurojęzykowy®?

Coaching neurojęzykowy® to unikatowa metoda nauki języka obcego autorstwa Rachel Marie Paling, która polega na efektywnym i szybkim przekazie wiedzy i umiejętności językowych w relacji coach–klient. Dzięki wykorzystaniu naturalnych zdolności mózgu, sprawdzonych technik uczenia oraz zasobów i potencjału klienta gwarantuje szybkie i trwałe efekty. 

Skuteczność metody opiera się na partnerskiej relacji coach-klient zbudowanej na wzajemnym zaufaniu, nastawieniu na osiąganie celów wyznaczonych przez klienta i wspieraniu motywacji do nauki. To klient wyznacza cel, a rolą coacha jest indywidualne dopasowanie nauki do jego potrzeb i umiejętności, rozwijając te sfery językowe, które wymagają pracy i wzmacniając atuty. W trakcie sesji coach wykorzystuje zasoby językowe klienta, pracuje na  istotnych i wartościowych dla niego materiałach, po to aby w pełni zaangażować mózg w proces nauki.

Sesje językowe oparte są w 100 procentach na przyjaznej rozmowie, w trakcie której dzięki odpowiednio zadanym przez coacha pytaniom, coachee sam dochodzi do wielu rozwiązań w kontekście odkrywania języka. Coach, który jest ekspertem językowym, towarzyszy klientowi w tej podróży pomagając mu w zrozumieniu kwestii gramatycznych, rozbudowując słownictwo, w odpowiedni sposób stosując sprawdzone techniki zapamiętywania słów  oraz budując odpowiednie skojarzenia językowe. Cały proces odbywa się w atmosferze przyjaznej naszemu mózgowi ograniczając do minimum  poczucie stresu w trakcie komunikacji w języku obcym.

W efekcie coachee otrzymuje trening językowy niepodobny do innych, który daje rezultaty niemożliwe do osiągnięcia podczas pracy tradycyjnymi metodami.

What is neurolanguage coaching®?

Neurolanguage coaching® is a unique method of teaching a foreign language developed by Rachel Marie Paling. It is based on a fast and efficient transfer of knowledge and language skills in a coach-coachee relation. Besides,  NLcoaching uses the natural brain capacity, proven learning methods as well as the coachee’s full potential and language resources thus providing immediate and long-term effects.

One of the factors that contributes to the effectiveness of the method is a relation between the coach and the coachee, the relation which is characterized by complete partnership, mutual trust and achieving language goals set by the coachee. The role of the coach is to support the client in accomplishing the target by creating a brain friendly environment and adjusting the learning process to the client’s needs and capacity, developing the areas which require improvement and enhancing the assets. During sessions the coach efficiently uses client’s language resources, works on authentic materials which are  significant and relevant for the coachee so as to fully engage the brain in the learning process.

Language sessions are 100% based on a friendly conversation during which due to powerful questions asked by the coach, the client is able to come up with different language solutions by themselves. The coach, who is a foreign language expert, accompanies the client on their way to explore the language, helping them to understand  grammar issues, to expand vocabulary through various mnemonic techniques and building associations. All of the process happens in a brain friendly atmosphere thus decreasing a stress level to minimum. 

As a consequence, the coachee is provided with cutting-edge language training which is outstanding and guarantees the results which are difficult to attain in traditional teaching.

Udostępnij